KULLANIM KOŞULLARI

GİRİŞ

1.TANIMLAR

İşbu sözleşmede yer alan;

 1. (1) Alıcı: İşbu sözleşme hükümleri çerçevesinde, MÜŞTERİ'nin RELATED DIGITAL tarafından sunulan e-posta / SMS pazarlama sistemi ile e-posta ve SMS gönderimi yapacağı MÜŞTERİ ile bilgilerini rıza göstererek paylaşmış ve bilgilerinin işlenmesine onay vermiş kişileri,
 2. (2) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nı
 3. (3) "RMC" kampanya modülü: RMC Sistemi üzerinde e-posta, SMS ve sosyal medya yönetimi yapılmasını sağlayan modülü,
 4. (4) "RMC" Servisi: RELATED DIGITAL'ın sunduğu altyapı ve yazılım desteği ile MÜŞTERİ'nin Alıcılara toplu olarak SMS ve e-posta gönderebildiği kampanya yönetim sistemini ve web tabanlı kampanya yönetim yazılımı paketini,
 5. (5) Elektronik iletişim adresi: Elektronik posta ve telefon numarası gibi elektronik ortamda münhasıran iletişim kurmayı sağlayan adresi,
 6. (6) Elektronik iletişim araçları: İnternet ve diğer iletişim ağları üzerinden iletilerin gönderilmesine, alınmasına veya saklanmasına imkan sağlayan bilgisayar, telefon, faks, otomatik arama makineleri gibi her türlü cihazı,
 7. (7) Kanun: 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'u,
 8. (8) MERSİS: Merkezi Sicil Kayıt Sistemini,
 9. (9) Reklam: MÜŞTERİ'nin "RMC" Servisi ile Alıcılara SMS ve e-posta yoluyla göndereceği kanuna ve kamu düzenine aykırılık teşkil etmeyen bilgi, duyuru veya kampanya içerikli metinsel ve/veya görsel her türlü tanıtımı
 10. (10) Site: www.relateddigital.com  alan adı (veya ileride RELATED DIGITAL tarafından belirlenebilecek diğer bir alan adı) üzerinden yayın yapan ve "RMC" servisinin internet üzerinden kullanılmasına olanak sağlayan RELATED DIGITAL'a ait web sitesini,
 11. (11) Ticari elektronik ileti: Telefon, çağrı merkezleri, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen ve ticari amaçlarla gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli iletileri,
 12. (12) Yönetmelik: Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik'i
 13. (13) 6698 Sayılı Kanun: 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
 14. (14) Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi
 15. (15) Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi
 16. (16) Veri işleyen: 6698 sayılı Kanun kapsamında Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

İşbu sözleşmenin konusu MÜŞTERİ'nin 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuata uygun olarak derlediği veritabanına izinli pazarlama yöntemiyle reklam içerikli e-posta, SMS göndermesi için RELATED DIGITAL'ın yazılım desteği ve altyapı hizmeti sunmasına ilişkin tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesidir. RELATED DIGITAL, Kanun ve Yönetmelik kapsamında bir Aracı Hizmet Sağlayıcı olup, münhasıran mevzuatta yer alan yükümlülük ve haklara tabidir. 

RELATED MARKETING CLOUD ("RMC") SİSTEMİ KULLANIM KOŞULLARI

 1. (1.1.) RELATED DIGITAL, MÜŞTERİ'nin "RMC" Servisi ile internet üzerinden Alıcılara gönderim yapabilmesi için Site'de MÜŞTERİ'ye özel üyelik hesabı açarak, kullanıcı adı ile şifreden oluşan hesap bilgilerini RELATED DIGITAL'a e-posta ile bildirecektir. RELATED DIGITAL tarafından MÜŞTERİ'ye verilen Site için gerekli hesap bilgilerinin güvenliği tamamen MÜŞTERİ'nin sorumluluğunda olup, bu bilgilerinin MÜŞTERİ tarafından gerektiği gibi korunmaması sebebiyle üçüncü kişilerin eline geçmesi neticesinde Site'ye yapılan yetkisiz girişlerden ve "RMC" Servisinin yetkisiz kullanımından dolayı RELATED DIGITAL'ın sorumluluğu bulunmayacaktır.
 2. (1.2.) MÜŞTERİ'ye tahsis edilen bu hesaba, Alıcı verileri münhasıran MÜŞTERİ tarafından yüklenir. MÜŞTERİ, RELATED DIGITAL'ın, MÜŞTERİ'nin mal ve hizmetlerini tanıtmak, pazarlamak ya da işletmesini tanıtmak amacıyla ticari elektronik ileti göndermek için onay alamayacağını ve bu hususta bir talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.
 3. (1.3.) "RMC" Sistemine yüklenen verilerin hukuka uygun ve ilgililerin rızası ile elde edilmiş olması münhasıran MÜŞTERİ'nin sorumluluğundandır. RELATED DIGITAL, Alıcılardan reklam gönderimi için izin veya onay alınmadığını ya da RELATED DIGITAL sunucuları üzerinden hukuka aykırı olarak SPAM (İstemsiz Çöp Posta) gönderildiğini tespit etmesi halinde, diğer hakları saklı kalmak kaydıyla, sözleşmeyi herhangi bir süre ile bağlı olmaksızın derhal ve yazılı olarak feshedebilir ve MÜŞTERİ'ye sağlanan "RMC" Servisini tamamen durdurabilir.
 4. (1.4.) MÜŞTERİ, "RMC" Servisi ile yapacağı tüm gönderimlerde, Alıcıların gönderimi yapan gerçek veya tüzel kişi olarak kendisini tanıyabileceği ölçüde tanıtıcı bilgiler bulunduracağını, anonim veya göndericisi belli olmayan veya Alıcı tarafından anlaşılmayacak tarzda içerikler barındıran gönderim yapmayacağını taahhüt eder.
 5. (1.5.) MÜŞTERİ;
  1. (1) Ticari elektronik ileti içeriğinin, alıcıdan alınan onaya uygun olacağını;
  2. (2) Ticari elektronik iletinin başlığında veya içeriğinde; MERSİS numarası ve ticaret unvanına yer vereceğini;
  3. (3) Kısa mesaj gibi sınırlı alanlar kullanılarak gönderilen ticari elektronik iletinin içeriğinde; MERSİS numarasına yer vereceğini;
  4. (4) Ticari elektronik iletide, telefon, faks, kısa mesaj numarası ve elektronik posta adresi gibi erişilebilir durumdaki iletişim bilgilerinden en az birine yer vereceğini;
  5. (5) Ticari elektronik iletinin niteliği içeriğinden açık bir biçimde anlaşılamıyorsa tanıtım, kampanya ve bilgilendirme gibi niteliği belirleyici bir ibareye yer vereceğini ve bu ibarenin; kısa mesaj yoluyla gönderilen iletilerde iletinin başlangıcında, elektronik posta yoluyla gönderilen iletilerde konu bölümünde belirtileceğini;
  6. (6) Ticari elektronik iletide indirim ve hediye gibi promosyonlar ile promosyon amaçlı yarışma veya oyunlar olması halinde bu hususun iletide açıkça belirtileceğini;
  7. (7) Promosyonların geçerlilik süresi ve Alıcının bunlardan faydalanmak için yerine getirmek zorunda olduğu yükümlülüklere ilişkin şartlar, açık ve şüpheye yer vermeyecek şekilde, bu hususlara özgülenmiş bir URL adresi veya müşteri hizmetleri numarası gibi kolay bir şekilde ulaşılabilecek yöntemlerle sunulacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu hususlara ilişkin olarak RELATED DIGITAL'ın hiçbir sorumluluğu bulunmadığı gibi, bu maddede belirtilenlere aykırı şekilde gönderilen iletilerden dolayı, RELATED DIGITAL'ın uğrayacağı her türlü zarar ve ziyan, derhal, nakden ve defaten MÜŞTERİ tarafından tanzim edilecektir. 
 6. (1.6.) MÜŞTERİ, RELATED DIGITAL'ın işbu Sözleşmeye uygun olarak gönderilen iletilerin içerisinde, RELATED DIGITAL'a ait marka adı, işletme adı ya da ticaret unvanı bilgilerinden en az birine yer vermek zorunda olduğunu bildiğini ve buna onay verdiğini kabul eder.
 7. (1.7.) MÜŞTERİ, Alıcılara göndereceği reklam içeriklerinde, Alıcının reklam içerikli e-posta/SMS almak istemediğini bildirebileceği bir bağlantı (köprü) veya iletişim adresi bulunduracağını, Alıcılara azami kolaylıkta sistemden çıkış yöntemi sunacağını, Çıkış hakkı sağlanmadan gönderilen iletilerin hem Kanun'a hem de Yönetmelik'e aykırı olarak değerlendirileceğini ve mesaj almak istemediğini bildiren Alıcılara 24 (yirmi dört) saat içinde gönderimleri durduracağını ve Alıcıların yeniden rızasını almaksızın "RMC" Servisi ile tekrar mesaj göndermeyeceğini kabul ve taahhüt eder.
 8. (1.8.) MÜŞTERİ, İleti hangi kanal ile gönderilmişse o kanala özgü bir ret hakkı tanıyacağını kabul ve taahhüt eder. Şüpheye mahal vermemek adına; Örneğin, SMS ile gönderilen bir iletide yine SMS ile çıkış hakkı verilecektir.
 9. (1.9.) MÜŞTERİ, Alıcılara göndereceği e-posta/SMS mesajlarında yer alan reklam içeriklerinin hukuka, kamu düzenine, genel ahlaka, rekabet kurallarına, Reklam Kurulu ilke ve kararlarına uygun olacağını ve reklam içeriklerinde kullanılacak tüm görsel ve işitsel malzemenin her türlü telif, marka, patent, faydalı model, endüstriyel tasarım gibi üçüncü kişilere ait fikri ve sınai hakları ihlal etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder. MÜŞTERİ, RELATED DIGITAL'ın gönderilen iletinin içeriğinin hukuka uygunluğunu denetlemekle yükümlü olmadığını ve bu hususta doğabilecek her türlü zararın tazmininden münhasıran sorumlu olduğunu peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.
 10. (1.10.) RELATED DIGITAL, Kanun, Yönetmelik ve işbu Sözleşme kapsamında MÜŞTERİ'ye getirilen yükümlüklerin yerine getirilebilmesi için uygun teknik desteği sağlayacaktır. 
 11. (1.11.) RELATED DIGITAL, MÜŞTERİ'nin "RMC" Servisini en iyi ve optimum düzeyde kullanması ve reklam gönderimlerinin herhangi bir aksaklık olmaksızın yapılması için gerekli teknik altyapıyı sağlayacaktır. RELATED DIGITAL, işbu sözleşmenin konusunu oluşturan taahhütlerini, erişim sağlayıcılar, yer sağlayıcılar veya telekomünikasyon altyapısında ya da GSM operatörleri tarafında meydana gelebilecek teknik arızalar veya RELATED DIGITAL'ın kontrolü dışında ortaya çıkabilecek internet altyapısında yaşanabilecek arızalar ya da idari veya adli karar sonucu internet erişiminin tamamen veya kısmen engellenmesi ve benzer teknik problemler ya da nedeniyle zamanında gerçekleştirememesinden hiçbir surette sorumlu tutulamaz. Bununla birlikte hizmetin aksamasına veya zamanında yerine getirilememesine neden olan üçüncü kişiler kaynaklı teknik arızaların sona ermesinden itibaren, eksik veya zamanında yapılamayan hizmet ve taahhütler RELATED DIGITAL tarafından makul bir süre içerisinde yerine getirilecektir.
 12. (1.12.) RELATED DIGITAL, MÜŞTERİ tarafından "RMC" Servisine yüklenen verilerin yedeğini günlük olarak yapacaktır. Bununla birlikte, RELATED DIGITAL'ın kusuruna dayanmayan bir sebeple, MÜŞTERİ'nin veya yetkili personelinin hatasından veya üçüncü kişiler kaynaklı teknik bir arızadan dolayı verilerin bozulması veya silinmesi durumunda, son yedekleme tarihi ile veri kaybının gerçekleştiği tarih arasındaki veri kaybından RELATED DIGITAL sorumlu değildir. Verilerin yedeklemesinin sözleşme ile taahhüt edilen zamanda yapılmaması nedeni ile oluşan veri kaybının neden olacağı doğrudan zararlardan RELATED DIGITAL ancak kusurunun ispat edilmesi halinde sorumlu olacaktır.
 13. (1.13.) MÜŞTERİ işbu sözleşme konusu hizmetlerle alakalı her türlü talep ve uyarılarını RELATED DIGITAL'a yazılı olarak (faks veya e-posta) iletecektir. Yazılı olarak yapılmayan uyarı ve talepler nedeniyle işbu sözleşme konusu hizmette meydana gelebilecek aksaklıklardan ve gecikmelerden RELATED DIGITAL sorumlu olmayacaktır.
 14. (1.14.) Taraflar işbu Sözleşmede belirtilen sorumluluk halleri de dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmaksızın kusuru veya yükümlülüğünü yerine getirmemesi nedeniyle tazminat talep edilmesini gerektirecek durumlar ortaya çıkması halinde RELATED DIGITAL'ın bu Sözleşme kapsamında ortaya çıkan tüm taleplere ilişkin toplam azami sorumluluğunun, MÜŞTERİ'nin RELATED DIGITAL'dan zararının tazminini talep etme hakkının dayanağına bakılmaksızın (gizlilik, esaslı ihlal, ihmal, yanıltıcı beyan veya sair akdi veya haksız fiil ile ilgili talepleri dahil olmak üzere) yalnızca gerçek doğrudan zararlara ilişkin olduğunu ve her halükarda taleplerin toplamı sonucunda ödenebilecek tazminat miktarının 1 yıllık sözleşme ücreti ile sınırlı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.
 15. (1.15.) İşbu sözleşme kapsamında MÜŞTERİ tarafından RELATED DIGITAL'a yazılı olarak veya elektronik ortamda teslim edilen her türlü veritabanı bilgileri ile RELATED DIGITAL tarafından MÜŞTERİ'ye sözlü, yazılı veya elektronik olarak teslim edilen uygulama, yazılım, kod, program, eğitim, doküman, bilgi ve materyaller gizli bilgi ve ifşa yasağı kapsamındadır.
 16. (1.16.) Taraflar, gizli bilgiyi yalnızca veriliş amacına uygun ve bu amaçla sınırlı olarak kullanacak ve ilgili tarafın yazılı izni olmaksızın gizli bilgileri hiçbir gerekçe ile kısmen veya tamamen gerçek veya tüzel üçüncü şahısların bilgisine sunmayacak veya herhangi bir şekilde ifşa etmeyecektir.
 17. (1.17.) Taraflar, gizli bilgiyi ancak zorunlu hallerde ve iş gereği bu gizli bilgiyi öğrenmesi gereken personeline ve işbu sözleşme kapsamında işbirliği yapılan üçüncü kişilere verebilecek ancak bu bilginin gizli olduğu konusunda personelini ve üçüncü kişileri uyaracak ve gizli bilginin korunması için gerekli her türlü önlemi alacaklardır.
 18. (1.18.) Gizli bilginin tarafların bir kusuru olmaksızın kamuya mal olması, gizli bilginin tarafların dışında bir kaynak tarafından kamuya ifşa edilmesi, gizli bilginin yürürlükte olan mevzuat veya verilmiş mahkeme kararı ya da idari emir gereğince açıklanmasının kanunen zorunlu olması ve gizli bilginin zaten önceden kamuya ifşa olması halleri gizli bilgi ve ifşa yasağı kapsamı dışındadır.
 19. (1.19.) TARAFLAR, Alıcılardan alınmış onay kayıtlarını, onayın geçerliliğinin sona erdiği tarihten itibaren 1 yıl, ticari elektronik iletilere ilişkin diğer kayıtları ise kayıt tarihinden itibaren yine bir yıl süreyle saklayacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler. Bu kayıtların, Kanun, Yönetmelik veya diğer ilgili mevzuat kapsamında Bakanlık tarafından talep edilmesi nedeniyle ilgili kuruma sunulması, işbu 8. Maddede yer alan bilgi ifşa yasağı kapsamı dışındadır.
 20. (1.20.) TARAFLAR, işbu Sözleşme çerçevesinde yapmış oldukları işlemler ve sundukları hizmetler nedeniyle elde ettikleri verilerin, ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla muhafazasından ve hukuka aykırı olarak bunlara erişilmesini ve işlenmesini önlemek amacıyla gerekli tedbirlerin alınmasından sorumludur. Taraflar, Kişisel verilerin; üçüncü kişilerle paylaşılabilmesi, işlenebilmesi ve başka amaçlarla kullanılabilmesi için ilgili kişiden önceden onay alınması gerektiğini kabul, beyan ve taahhüt ederler.
 21. (1.21.) MÜŞTERİ, Veri Sorumlusu sıfatı ile 6698 sayılı Kanun kapsamında öngörülmüş her türlü yükümlülüğü eksiksiz yerine getireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. MÜŞTERİ, elde etmiş olduğu ve Sözleşme kapsamında paylaşacağı kişisel verilerin 3. Kişilere aktarılması ve işlenmesi için gerekli izinlerin veri sahiplerinden 6698 sayılı Kanun'a uygun olarak alındığını kabul beyan ve taahhüt eder.
 22. (1.22.) Sözleşmede yer alan hizmetlerin ifası sırasında RELATED DIGITAL'ın "Veri İşleyen" sıfatını haiz olması koşulu ile RELATED DIGITAL, 6698 sayılı Kanun'da Veri İşleyen tanımı kapsamında yüklenen tüm sorumluluk ve yükümlülükleri yerine getirmeyi kabul etmektedir. RELATED DIGITAL her halükarda 6698 sayılı Kanun'da yer alan ve Veri Sorumlusu'nun yükümlülüğü altında bulunan işlemlerden veya meydana gelen zararlardan sorumlu tutulamaz ve hiçbir surette Veri Sorumlusu sıfatını taşımamaktadır.
 23. (1.23.) RELATED DIGITAL, 6698 sayılı Kanun 'da tanımlı olduğu şekilde kendi kusuru nedeniyle kişisel verilerin amacı dışında kullanılması veya yine kusura dahilinde 3. kişilere kanunsuz olarak ifşa edilmiş olması halleri dışında doğrudan veya dolaylı hiçbir zararın muhattabı değildir.
 24. (1.24.) Herhangi bir resmi kurumun RELATED DIGITAL'a işbu Sözleşme kapsamında sahip olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak elde edilmesi veya hukuka uygun olarak mufazasının sağlanmaması gibi 6698 Sayılı Kanun kapsamında Veri Sorumlusu'na ilişkin yükümlülüklerin ihlalinden kaynaklı olarak idari para cezası öngörmesi halinde MÜŞTERİ, işbu idari para cezası bedelini RELATED DIGITAL'a ilk talepte nakden ödeyeceğini kabul beyan ve taahhüt eder.  RELATED DIGITAL, herhangi bir resmi kurumdan işbu madde kapsamında gelecek bildirim neticesinde tüm tazminat talebi hakları saklı kalmak kaydıyla Sözleşmeyi derhal feshetmeye yetkilidir. 
Copyright © Related Digital, Tüm Hakları Saklıdır.